Az adatkezeléssel kapcsolatos elveink tömören:
 • Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak és az Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • DM levelet (hírlevelet) csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet azonban anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbi e-mail címen:
 • A személyes adatok törlését az címen bármikor lehet kérni.

A részletesebb tájékozódás érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!Adatkezelési Tájékoztató

Akriel Mathematics Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Akriel Mathematics” vagy „Adatkezelő”, 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14. fszt. 6. ; cégjegyzék szám: 13-09-182127; adószám: 25709830-2-13), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett honlappal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker tv.”) illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grt.”) meghatározott elvárásoknak.

Az Akriel Mathematics az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelés célja

Az Akriel Mathematics az Akriel kereskedelmi név alatt, a https://akriel.io címen online portált („Honlap”) tart fenn és személyes adatokat kezel azzal a céllal, hogy

 • a Honlapon keresztül annak felhasználói részére szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a regisztrált felhasználók matematikai tudásukat fejleszthessék, az ehhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges későbbi megrendeléseikhez vagy regisztrációjukhoz az e célra létrehozott adatbázisba („Felhasználói adatbázis”) a megrendelés kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak („Ügyfélkapcsolat”) továbbá amennyiben bármilyen kérdésük a Honlappal vagy a példákkal kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot teremthessenek az Adatkezelővel („Segítségnyújtás”), és
 • a Honlapon kínált szolgáltatás kedvezményeiről, akciókról, valamint a Honlap új funkcióiról és egyéb releváns információkról a Honlap látogatói („Látogatók”) részére – amennyiben a Grt. 6.§ (1) bekezdésének megfelelően ehhez a Regisztráció során vagy a honlap Hírlevél Feliratkozás menüpontja alatt külön hozzájárulásukat adták és ezzel az e célra létrehozott adatbázisba („Hírlevél adatbázis”) regisztráltak – az Akriel Mathematics reklámot tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus formában („Közvetlen üzletszerzés”).

Adatkezelési tájékoztatónkban a Honlapon regisztrálni kívánó személyek, valamint azok, akik az Adatkezelővel a Honlap működésével kapcsolatban közvetlenül kapcsolatba lépnek együttesen, mint „Érdeklődők”, a Látogatók, valamint az Érdeklődők a továbbiakban együttesen, mint „Felhasználók”, míg az e célokból létrehozott Felhasználói és Hírlevél adatbázisok együttesen, mint „Felhasználói Adatbázisok” kerülnek nevesítésre.

A 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználók regisztrációjához és jelentkezésük elfogadásához a törvényes képviselőjük, illetve gondnokuk beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges. A 16. életévet be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználók adatainak helyesbítését, törlését, zárolását törvényes képviselője kérésére az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti.

A Felhasználói Adatbázisokban nyilvántartott adatokat az Akriel Mathematics kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tételt az adatvédelmi tájékoztató külön nevesíti, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

A Felhasználók a Honlap használatával, illetve az azon történő regisztrációval kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ezúton, valamint a Honlapon tett további magatartásaik (így például regisztrációjuk, feliratkozásuk vagy megrendelésük) által önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.

Adatkezelés jogalapja

A Felhasználók által a Honlap útján elérhető Felhasználói Adatbázisokba megadott adatok, továbbá a Honlap Látogatóira vonatkozó adatok kezelésének jogalapja az érintett Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Nyilvántartási szám

Adatkezelésünket a NAIH adatkezelési célonként az alábbi nyilvántartási számokon 2017. …….. napján kelt végzésével nyilvántartásba vette:

Közvetlen üzletszerzés – NAIH - /2017 (Bejelentés alatt)

Az Ügyfélkapcsolat és az ahhoz kapcsolódó Segítségnyújtás az Info. tv. 65. § (3) bek. a) pontja alapján nem bejelentésköteles.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk kiterjed minden, az adatkezelési célok megvalósítása érdekében megadott adatára, továbbá kiterjedhet minden nyilvános forrásból beszerezhető adatra, valamint az oldal használata során átadott bármely egyéb adatra, így különösen matematikai példákra, tanulmányi adatokra.

4.1 Felhasználói adatbázis

A Honlap útján elérhető Felhasználói adatbázisba csak külön regisztrációt követően lehet jelentkezni, a sikeres regisztrációt követően az Akriel Mathematics az Érdeklődő alábbi adatait kezeli.

Az Érdeklődőre vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • email cím,
 • születési dátum,
 • felhasználó típusa (diák / tanár / szülő / érdeklődő).

Az Érdeklődő megrendelése esetén az Érdeklődőre vonatkozóan kötelezően megadandó további adatok:

 • számlázási név vagy cégnév,
 • számlázási cím,
 • lakóhely vagy székhely városa, (amennyiben a számlázási címtől eltérő)
 • cég esetén adószám,
 • csoportos előfizetés esetén csoportnév.

Az Érdeklődőre vonatkozóan, az Érdeklődő saját döntése alapján megadott adatok (opcionális adatok):

 • az Érdeklődő neme,
 • iskolai évfolyam,
 • iskola neve.

Egyéb, a Honlap használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • a Honlapon történő regisztráció, megrendelés és bejelentkezések dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése az Érdeklődők önkéntes hozzájárulásán alapul az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontjának megfelelően.

4.2 Hírlevél-adatbázis

A Honlap útján elérhető Hírlevél adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapokon keresztül lehet jelentkezni (a Hírlevél-adatbázisba történő jelentkezésnek a felhasználói regisztráció nem előfeltétele), a sikeres jelentkezést követően az Akriel Mathematics a Látogatók alábbi adatait kezeli.

A Látogatóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • email cím.

Egyéb, a Hírlevél feliratkozással kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • a feliratkozás dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése a Látogatók önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontjának megfelelően.

4.3 Az adatkezelés időpontja

Az Akriel Mathematics a Felhasználók által regisztrációjuk, feliratkozásuk vagy a Honlap egyéb használata során, illetve azt követően a Honlapra feltöltött adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli azzal, hogy a Felhasználók bármelyikének adatait az Akriel Mathematics automatikusan törli, ha a Felhasználók bármelyike azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően, vagy bármely egyéb úton kérelmezi.

A Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt (15) nap elteltével kerülnek törlésre.

4.4 Látogatók adatai, „Cookie-k” alkalmazása

A Honlap látogatása során a weboldal a Látogató informatikai eszközén kis adatcsomagokat, ún. „sütiket” (angol nevükön: „cookie-kat”) helyez el, illetve olvas arról vissza.

Emellett a Honlapon alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a Honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

 • a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),
 • a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),
 • a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” cookie),
 • a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utmc” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

A Honlapon az Akriel Mathematics Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kódok cookie-kat alkalmaznak, a Honlap látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy az Akriel Mathematics szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Honlap Látogatója által és a későbbiekben más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén. Az érintett a hozzájárulását a felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldalon történő továbblépéssel (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg.

4.5 Adatok megismerhetősége és az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak

A személyes adatokat az Adatkezelő minden esetben bizalmasan, a technika mindenkori állása szerinti elérhető leghatékonyabb módon kezeli és tárolja. Adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására kizárólag az Akriel Mathematics képviselői és annak mindenkori munkavállalói jogosultak.

Az Akriel Mathematics szervereinek helye: [*]

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét az Akriel Mathematics a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

5. Az Akriel Mathematics mint adatkezelő adatai, az adatkezelésre jogosultak köre

 • Név: Akriel Mathematics Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cím: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14/6.
 • Email:
 • Cégjegyzékszám: 13-09-182127
 • Adószám: 25709830-2-13
 • Adatkezelési nyilvántartás száma: [Bejelentés alatt]

A Honlappal kapcsolatosan a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában az Akriel Mathematics azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

6. Az adatfeldolgozó, a személyes adatok tárolásának módja, illetve az adatkezelés biztonsága

Az Akriel Mathematics Honlapját kiszolgáló szerverek az Akriel Mathematics adatfeldolgozójánál, a Microsoft Magyarország Kft-nél ([*]) kerültek elhelyezésre.

Az Akriel Mathematics szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az Akriel Mathematics az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel.

7. A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai, illetve jogorvoslati lehetőségei

Az Akriel Mathematics mint adatkezelő az Info tv. 14-19. §-aiban foglaltaknak megfelelően

 • tájékoztatást ad a Felhasználó számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá
 • a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (a Felhasználó adatai helyesbítését maga is elvégezheti, továbbá kezdeményezheti adatai törlését, melyhez az Akriel Mathematics email útján megerősítését kéri).

A Felhasználónak a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni adatkezeléséhez történő hozzájárulását. A Felhasználót az Info tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga.

A Felhasználó a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az email címen, illetve a 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14. fszt. 6. postai címen jelezheti az Akriel Mathematics felé.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Ezen felül a Felhasználó

 • a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,
 • az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá
 • személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

az Info tv. 22-23. §§-aiban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

A Felhasználót megilleti a jogszabályokban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

Akriel Mathematics Kft.

Csak egy pillanat és betölt. Mindjárt kész is. Várjunk még egy kicsit. Valami itt lassú... Nettel minden rendben? Egy kis türelmet... Talán máris kész? Még várjunk egy picit? Szokott ilyen lassú lenni? Húha... nem tudom mit mondjak... Töltesz le valamit? Hmm... ha nettel minden rendben, próbálj meg frissíteni. Vagy várj még egy picit... Na jó. Nem tudom. Remélem betölt hamarosan. Valami nem stimmel... Próbáld meg újratölteni az oldalt.

Beállítások


BESbswy BESbswy