Úgy tűnik, üresen próbálod meg elküldeni a feladatot. Írj be valamit!

Az adatkezeléssel kapcsolatos elveink tömören:
 • Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak és az Európai Uniós előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • DM levelet (hírlevelet) csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet azonban anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbi e-mail címen:
 • A személyes adatok törlését az címen bármikor lehet kérni.

A részletesebb tájékozódás érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!Adatkezelési Tájékoztató

Az Akriel Mathematics Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14. fszt. 6.; cégjegyzék szám: 13-09-182127; adószám: 25709830-2-13; "Akriel"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett oldallal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben ("GDPR"),  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ("Info tv."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Eker tv.")  illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben ("Grt.") meghatározott elvárásoknak.

Az Akriel az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Az adatkezelés célja

Az Akriel az Akriel kereskedelmi név alatt, a https://akriel.io címen online portált ("Honlap") tart fenn és személyes adatokat kezel azzal a céllal, hogy

 • a Honlapon keresztül annak felhasználói részére szolgáltatást nyújtson, amelynek célja, hogy a regisztrált felhasználók ("Felhasználók") matematikai tudásukat fejleszthessék, az ehhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges későbbi megrendeléseikhez vagy regisztrációjukhoz az e célra létrehozott adatbázisba ("Felhasználói adatbázis") a megrendelés kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak, továbbá amennyiben bármilyen kérdésük a Honlappal vagy a példákkal kapcsolatban felmerül, közvetlenül kapcsolatot teremthessenek az Adatkezelővel ("Ügyfélkapcsolat"), és
 • a Honlapon kínált szolgáltatás kedvezményeiről, akciókról, valamint a Honlap új funkcióiról és egyéb releváns információkról a Honlapon erre feliratkozó látogatók ("Feliratkozók") részére – amennyiben a Grt. 6.§ (1) bekezdésének megfelelően ehhez a Regisztráció során vagy a honlap Hírlevél Feliratkozás menüpontja alatt külön hozzájárulásukat adták és ezzel az e célra létrehozott adatbázisba ("Hírlevél adatbázis") regisztráltak – az Akriel Mathematics reklámot tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus vagy egyéb formában ("Közvetlen üzletszerzés").

Adatkezelési tájékoztatónkban a Feliratkozók, valamint a Felhasználók, illetve a Honlap bármely egyéb látogatója a továbbiakban együttesen, mint "Érintettek", míg az e célokból létrehozott adatbázisok, mint "Érintetti Adatbázisok" kerülnek nevesítésre.

A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és feliratkozásának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációját az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni, az így leadott regisztráció törlésre kerül. Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. Ennek érdekében átfogó iskolai előfizetés esetén az Akriel minden esetben tájékoztatja az előfizetést tevő iskolát a törvényes képviselők hozzájárulásának szükségességéről, valamint bármely adatkezeléssel kapcsolatos, a szülői felügyeleti jog gyakorlója által tett megkeresést haladéktalanul kivizsgál és a törvényes képviselő kérésének eleget téve rendez.

Az Érintetti Adatbázisokban nyilvántartott adatokat az Akriel kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti.

Érintettek a Honlap használatával, illetve az azon történő regisztrációval kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintettek által a Honlap útján elérhető Érintetti Adatbázisokba megadott adatok kezelésének jogalapja – ahol a jelen tájékoztató mást nem nevesít – az Érintett tájékozott és önkéntes hozzájárulása.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Akriel által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítások és az adatkezelés időtartama

Az Akriel kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti személyes adatok körére, vagyis személyes adatok különleges kategóriájára nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

3.1. Felhasználói adatbázis

A Honlap útján elérhető Felhasználói adatbázisba csak külön regisztrációt követően lehet jelentkezni, a sikeres regisztrációt követően az Akriel a Felhasználó alábbi adatait kezeli.

[Regisztráció] A Felhasználóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • e-mail cím,
 • születési dátum,
 • felhasználó típusa (diák / tanár / szülő / érdeklődő).

A Felhasználóra vonatkozóan, annak saját döntése alapján megadott adatok (opcionális adatok):

 • az Érdeklődő neme,
 • iskolai évfolyam,
 • iskola neve.

[Előfizetés] A Felhasználó előfizetése esetén a Felhasználóra vonatkozóan kötelezően megadandó további adatok:

 • számlázási név vagy cégnév,
 • számlázási cím,
 • lakóhely vagy székhely városa, (amennyiben a számlázási címtől eltérő)
 • cég esetén adószám,
 • csoportos előfizetés esetén csoportneve.

[Használat] Egyéb, a Honlap használatával kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • [Kitüntetések] a Honlap használata útján szerzett játékos kitüntetések, így csillagok, medálok, serlegek, csoportkupák, etc.
  • száma,
  • időpontja és
  • azokkal kapcsolatos további adatok,
 • [Feladatmegoldás] a Honlapon történő feladatmegoldással kapcsolatban
  • a feladatmegoldás kezdetének időpontja,
  • a megoldásra kerülő példa azonosítója,
  • a megoldás során a Felhasználó által bevitt matematikai formulák,
  • a helyesen megoldott és a megoldani nem tudott példák dátuma és azonosítója,
 • [Tanulócsoport] a Honlapon működő tanulócsoportok működése során
  • a tanulócsoport vezetője esetén a tanulócsoport létrehozatalának időpontja, a tanulócsoport neve, átnevezésének időpontja, illetve a tanulócsoportba jelentkező felhasználó elfogadásának vagy elutasításának időpontja, illetve az érintett Felhasználó azonosítója,
  • a tanulócsoport tagság,
  • a belépés időpontja,
  • a tanulócsoportban elküldött üzenet teljes tartalma és időpontja,
  • a tanulócsoportban feladott új témakör megjelölése, az ahhoz fűzött üzenet tartalma és időpontja,
  • a tanulócsoportban közzétett valamely üzenet kedvelésének ténye és időpontja,
  • a tanulócsoportban közzétett valamely üzenethez fűzött hozzászólás tartalma és időpontja,
  • abban az esetben, amennyiben a tanulócsoport vezetője ezt kezdeményezi, a Felhasználó Honlapon történő tevékenységének élő képernyőképe,
 • a Honlapon történő regisztráció, megrendelés és bejelentkezések dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése a Felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően, illetve a kötelezően megadandó adatok körében az Akriel és a Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés jogalapját e körben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja képezi. A Felhasználó adatszolgáltatása a Honlapon történő regisztrációhoz vagy megrendelés tételéhez feltétlenül szükséges, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi. A tanulócsoportban történő részvétel a Felhasználók számára opcionális, így ezen adatok kezelése a Honlap használatának, így szerződés megkötésének előfeltételét nem képezi.

3.2. Felhasználói adatok továbbítása

Az Akriel a Felhasználó adatbázis vonatkozásában végzett adatkezelése során a Felhasználók által regisztrációjuk, vagy a Honlap egyéb használata során felvett egyes jelen pontban specifikált adatait a Honlap többi Felhasználója számára továbbítja, illetve nyilvánosságra hozza.

A Felhasználók számára továbbított személyes adatokat a Felhasználók mindenkor kötelesek bizalmasan tartani, azt harmadik fél részére nem jogosultak átadni, illetve azokat saját céljaikra kezelni nem jogosultak.

A Honlapon minden – az érintett tanulócsoportban részt vevő – Felhasználó által hozzáférhető adatokat, mint tanulócsoportban nyilvánosságra hozott adat, míg a kizárólag az adattal címzett másik Felhasználó számára hozzáférhetővé tett adatokat, mint továbbított adat nevezzük.

[Tanulócsoportban nyilvánosságra hozott adatok]

A Felhasználó bármely tanulócsoportba történő belépésével a tanulócsoportban főszabályként nyilvánosságra hozatalra kerül a Felhasználói adatbázis Regisztráció és Használat kategóriáiba sorolt minden személyes adat. A tanulócsoport vezetője a Felhasználói adatbázis Használat kategóriájába sorolt adatok nyilvánosságra hozatalát a tanulócsoportban a Honlap megfelelő beállításával korlátozni jogosult.

[Továbbított adatok]

Amennyiben a tanulócsoport vezetője a Felhasználói adatbázis Használat kategóriájába sorolt bármely személyes adatkör vonatkozásában a nyilvánosságra hozatalt korlátozza, úgy a Felhasználó ezen adatai kizárólag a tanulócsoport vezetőjének kerülnek továbbításra, azok nyilvánosságra hozatalra nem kerülnek.

A tanulócsoport vezetőjének kezdeményezése esetén a tanulócsoport bármely Felhasználójának Honlapon történő tevékenységének élő képernyőképe a tanulócsoport vezetője részére továbbításra kerül.

A Felhasználó fenti adatainak nyilvánosságra hozatala, illetve továbbítása addig áll fenn, amíg az adott tanulócsoport tagja. A Felhasználó a tanulócsoportot bármikor szabadon elhagyhatja, mely esetben személyes adatai a tanulócsoport tagjai számára a továbbiakban nem érhetőek el.

3.3. Hírlevél adatbázis

A Honlap útján elérhető Hírlevél adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapokon keresztül lehet jelentkezni (a Hírlevél adatbázisba történő jelentkezésnek a felhasználói regisztráció nem előfeltétele), a sikeres jelentkezést követően az Akriel a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.

A Feliratkozóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok:

 • név,
 • e-mail cím.

Egyéb, a Hírlevél feliratkozással kapcsolatos, automatikusan kezelt adatok:

 • a feliratkozás dátuma, illetve időpontja.

Ezen adatok kezelése a Feliratkozó önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően. A Feliratkozó adatszolgáltatása a Honlapon történő regisztrációhoz vagy megrendelés tételéhez, így szerződéskötésnek nem képezi előfeltételét.

3.4. Az adatkezelés időpontja

Az Akriel az Érintett által regisztrációja során, illetve azt követően a Honlapra feltöltött adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli, azzal, hogy az Érintett regisztrációját, valamint az azzal összefüggésben megadott adatait és a feltöltött dokumentumokat az Akriel automatikusan törli, ha az Érintett azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően kérelmezi.

A Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt (15) nap elteltével kerülnek törlésre.

Amennyiben Felhasználó a Honlapot két (2) éven keresztül nem használja, úgy a kérdéses Felhasználónak e-mail útján figyelmeztető üzenetet küldünk, melyet követő harminc (30) nap elteltével személyes adatai automatikusan törlésre kerülnek, amennyiben a Honlapban ez idő alatt felhasználói fiókjába változatlanul nem történik bejelentkezés.

Az Akriel által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező.

A meghiúsult ügyletekkel kapcsolatos adatokat a Honlap három (3) hónap elteltével törli. A sikeres ügyletekkel kapcsolatos adatokat - a létrejött szerződés bizonyítása céljából – az Akriel nyolc (8) évig kezeli.

A Honlap használatával kapcsolatban automatikusan felvett és kezelt adatok vonatkozásában az Akriel az adatokat mindaddig kezeli, amíg az Érintett felhasználói jogviszonya fennáll, a felhasználói jogviszony megszűnésével azonban ezen adatok is törlésre kerülnek.

A Felhasználó Honlapon történő tevékenységének élő képernyőképe kizárólag élőben kerül továbbításra, az Akriel azt semmilyen formában nem tárolja.

3.5. Látogatók adatai, "Cookie-k" alkalmazása

A Honlap látogatása során a weboldal az Érintett informatikai eszközén kis adatcsomagokat, ún. "sütiket" (angol nevükön: "cookie-kat") helyez el, illetve olvas arról vissza.

Google Analytics

A weboldal vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai: "utma", "utmb", "utmc", "utmt", "utmz" (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a Honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

 • az Érintett keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a weboldalra ("utmz" cookie),
 • az Érintett hányszor látogatta meg a weboldalt ("utmb" cookie),
 • az Érintett mennyi ideig tartózkodott a weboldalon ("utma" cookie),
 • az Érintett mikor látogatta meg először a weboldalt ("utmc" cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a weboldalt a túlterheléstől ("utmt" cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik az Érintett által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás az Érintett informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.  A portál weboldalról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

Google Adwords és Facebook remarketing

A Honlapon az Akriel Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kódok cookie-kat alkalmaznak, a Honlap látogatóinak megcímkézéséhez.

A települt cookie segít abban, hogy a Akriel termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg az Érintett számára és a későbbiekben más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.

Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Az Érintett a cookie-k alkalmazásához hozzájárulását a felugró ablak "Elfogadom" gombjával, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg.

Az Akriel mint adatkezelő adatai, az adatkezelésre jogosultak köre

Név: Akriel Mathematics Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő: Nagy Gergely, ügyvezető

Cím: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14. fszt. 6.

E-mail:

Cégjegyzékszám: 13-09-182127

Adószám: 25709830-2-13

A Honlappal kapcsolatosan az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában az Akriel azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatfeldolgozók

A Honlap kiszolgáló szerverei Amazon Web Services EMEA SARL (adatkezelési tájékoztató: https://aws.amazon.com/privacy/) szerverein kerültek elhelyezésre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik. Az adatbázisok technikai hátterét az Akriel a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal együttműködve biztosítja:

Az adatfeldolgozók szavatolják, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások megtartásával történik, továbbá hogy az adatkezelő az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, az általa végzett adatkezelési, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményének megfelel.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek (például az adattakarékosság hatékony megvalósítása), másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ennek keretében különösen figyelemmel kell lenni a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezen intézkedések különösen azt kell biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése értelmében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, amennyiben az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy az adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok GDPR 9. és 10. cikk szerinti különleges kategóriáinak nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Az Akriel tájékoztat minden Érintettet, miszerint a GDPR 9. és 10. cikke szerinti adatokat nem kezel, továbbá, hogy az adatkezelő fő tevékenysége a Felhasználói és a Hírlevél adatbázis működtetésére terjed ki. Ezen tevékenységek nem igénylik az Érintettek rendszeres és nagymértékű megfigyelését.

Mindezen indokokra figyelemmel az Akriel, mint adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mely döntését azonban naptári évente az adatkezelések aktuális állása szerint felülvizsgál.

Adatvédelmi incidens bejelentése, az Érintett tájékoztatása

Az Akriel minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Akriel indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban az Akriel világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

Az Érintettet az Akriel nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, illetve jogorvoslati lehetőségei

Az Érintettet a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti

 • a hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében az Akriel köteles az Érintettet a GDPR értelmében megillető jogairól, az adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról tájékoztatni; továbbá
 • az adathordozhatósághoz való jog, valamint a helyesbítéshez és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz való jog.

Ennek megfelelően az adatkezelő

 • tájékoztatást ad az Érintett számára a személyes adatai kezeléséről, ennek keretében az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (amennyiben volt ilyen), továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá
 • az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (az Érintett adatai törlését a regisztrációnál jelzett módon maga is elvégezheti, továbbá a törlést az adatkezelő ügyfélszolgálata útján is kérelmezheti).

Jogokról való tájékoztatás

Az adatkezelő a fentiekben foglaltak teljesítése érdekében intézkedéseket hoz a célból, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy valamely módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő elősegíti az Érintettek jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Amennyiben ilyen intézkedések megtételére nem kerül sor, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a GDPR 13. cikk szerinti információkat, a fent írtak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkat az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) - (2) bekezdéseiben foglalt információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáférési joga).

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke értelmében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat esetlegesen egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az adathordozhatósághoz való jog).

Helyesbítés, törlés és tiltakozás

Az Érintett a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Az Érintettet a GDPR 16 - 18. cikkei értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az adatkezelés korlátozásához való jog.

Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell.

Továbbá az Érintettet a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga.  Tehát az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az Érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (például hírlevél küldése) érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Jogorvoslathoz való jog

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az e-mail címen, illetve a 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14. fszt. 6. postai címen jelezheti az Akriel felé.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Ezen felül az Érintett

 • a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,
 • az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá
 • személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.

Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

Akriel Mathematics Kft.

Csak egy pillanat és betölt. Mindjárt kész is. Várjunk még egy kicsit. Valami itt lassú... A nettel minden rendben? Egy kis türelmet... Talán máris kész? Még várjunk egy picit? Szokott ilyen lassú lenni? Húha... nem tudom mit mondjak... Töltesz le valamit? Hmm... ha a nettel minden rendben, próbálj meg frissíteni. Vagy várj még egy picit... Na jó. Nem tudom. Remélem betölt hamarosan. Valami nem stimmel... Próbáld meg újratölteni az oldalt.
BESbswy BESbswy