Úgy tűnik, üresen próbálod meg elküldeni a feladatot. Írj be valamit!

Akriel Mathematics

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

[Hatályos] 2020. november 11. napjától módosításig, vagy visszavonásig.

1./ [Vállalkozás adatai]

A Vállalkozás az Elker. tv. 4.§ szerinti adatai:

 • Név: Akriel Mathematics Kft.
 • Székhely: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 14/6.
 • Email:
 • Cégjegyzék: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-182127
 • Adószám: 25709830-2-13


 • Tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services, Inc.
 • Székhely: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226
 • Email: abuse@amazonaws.com
2./ [ÁSZF alkalmazási köre]

2.1 Ezen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek ("ÁSZF") az Akriel Mathematics Kft. ("Akriel" vagy "Vállalkozás") által üzemeltetett https://akriel.io online intelligens matematikai oktatóprogram ("Honlap") és annak bármely jelenleg vagy jövőben egyéb felületeken (például okostelefon-alkalmazás keretében) elérhető változatai (a továbbiakban együttesen: "Program") igénybe vételének és használatának feltételeit tartalmazza.

2.2 A Program használatára regisztráló személy ("Felhasználó") a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó személyes adatait az Akriel Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.

2.3 Szerződés a Felek között fogyasztói szerződésnek minősülhet, amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy ("Fogyasztó") (Ptk. 8:1.§). A szerződés a Felhasználó regisztrációjának visszaigazolásával jön létre. Szerződéses kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik jelen ÁSZF, illetve Adatkezelési tájékoztató egésze, melynek körében a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Felhasználó az előbb nevezett dokumentumok mindenkor hatályos változatát a https://akriel.io címen elektronikus úton folyamatosan elérheti.

2.4 A Vállalkozás bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy azt hatálybalépését megelőzően 11 (tizenegy) nappal honlapján közzéteszi, melyet a Felhasználók a módosítást követően a Program további használatával elfogadnak. A Vállalkozás a Program igénybevételének díjait az ÁSZF módosításával azonos módon jogosult egyoldalúan megváltoztatni, mely változtatás a már kifizetett használati díjak kivételével minden új és folyó igénybevételre kiterjedően alkalmazásra kerül. Fennálló Akriel Előfizetések esetében a használati díjak módosítása a díjfizetési periódus végével hatályosak, így a módosított díjak a következő használati díjfizetési periódusra automatikusan alkalmazandók. Amennyiben Felhasználó a módosított használati díjakkal nem kívánja fenntartani Akriel Előfizetését, úgy az Akriel Előfizetés díjfizetési periódus végére történő felmondásával bármikor jelezheti ebbéli szándékát az Akriel számára.

2.5 Jelen ÁSZF-re elsődlegesen irányadó jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")
 • az elektronikus kereskedelmi Programok, valamint az információs társadalommal összefüggő Programok egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elker. tv.")
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet")
3./ [Program igénybe vétele]

3.1 A Program célja, hogy a Felhasználók számára az általános iskolai és középiskolai matematika oktatásban és tanulásban segítséget nyújtson.

3.2 A Program igénybe vételének előfeltétele a Felhasználói regisztráció, melynek körében elfogadásra kerülnek az Általános Felhasználási Feltételek, illetve a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Ezt követően a Felhasználó saját használatú eszközein jogosult az alkalmazás ingyenes szolgáltatási szintjének rendeltetésszerű használatára. Az Akriel fenntartja a jogot, hogy a program használatától és további igénybe vételétől eltiltsa mindazokat, akik korábbi magatartásukkal megsértették a rendeltetésszerű használat követelményét, így különösen azokat, akik az alkalmazásban rögzített információkkal visszaéltek, illetve használat során az alkalmazás működését ellehetetlenítették, vagy ezek bármelyikét megkísérelték.

3.3 A regisztráció valamint a későbbi használat során a Felhasználó dönthet a magasabb felhasználói szint igénybevételéről. A Program magasabb felhasználói szintjének ("Akriel Előfizetés") választása esetén a Felhasználó saját használatú eszközein az 5.2 pontban foglalt használati díj ellenében jogosult az alkalmazás alapfunkciói mellett a kiterjesztett funkcionalitás rendeltetésszerű használatára. A kiterjesztett funkciók leírását a 4.4 pont foglalja magában.

3.4 A regisztráció során megadott, a Felhasználó azonosítását szolgáló adatok (név, email-cím és jelszó), illetve a későbbiekben a program használata során megadott adatok kezelése az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint történik. A regisztráció nem végezhető el olyan email-címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már a Programban rögzítettek.

3.5 A regisztrációkor megadott jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. Vállalkozás a megadott adatok körében a jelszavak titkosságának megőrzése érdekében minden tőle elvárható technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok nyilvánosságra kerülését, azonban gondatlan és ellenőrzési körén kívül eső káresemények bekövetkezte esetére kárfelelősségét kizárja.

3.6 A 18. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és az Akriel Előfizetés igénybevételéhez a törvényes képviselőjének, vagy gondozójának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges.

3.7 A Vállalkozás jogosult a Felhasználó hozzáférési jogát megszüntetni, továbbá regisztrációját és a Felhasználó által a Programban rögzített információkat indoklás és előzetes értesítés nélkül törölni. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Program bármely funkcióját, működését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, törölje, vagy a Program működését bármikor felfüggessze vagy megszüntesse. A Program működésének lényeges megváltoztatása, vagy annak működésének felfüggesztése esetére a Vállalkozás a már kifizetett igénybevételi díjak arányos visszatérítését vállalja, ezen túl anyagi felelőssége kizárt. A Program működésének lényeges megváltoztatását kizárólag az jelenti, amennyiben a Program korábban elérhető valamely funkciója a továbbiakban nem érhető el, vagy annak elérése aránytalan nehézséggel jár a továbbiakban.

3.8 A Vállalkozás a Felhasználó által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, kivéve a zártan kezelt felhasználói jelszót.

3.9 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Vállalkozás aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a Program továbbfejlesztése érdekében feldolgozza, vagy harmadik fél számára átadja.

3.10 A Vállalkozás a Felhasználó regisztrációját azonosító bármely adatot kizárólag a Felhasználó előzetes, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén, illetve jogszabályban kötelezően előírt esetekben ad ki harmadik személyek, illetve hatóságok számára, valamint amennyiben az adattovábbítás számla kiállításához, egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, vagy bármely felhasználói díjtartozás behajtásához szükséges vagy indokolt.

3.11 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált email-címére a Vállalkozás tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a Programhoz kapcsolódó információkkal. A Felhasználók ilyen megkeresése nem minősül reklám közlésének. A Felhasználó regisztrációja során hozzájárulását adhatja reklám célú küldemények fogadására, mely esetben a Vállalkozás időszakos tájékoztatást nyújt a számára a Programban elérhető új funkciókról, szolgáltatásokról és esetleges akciókról.

4./ [Igénybe vehető szolgáltatások köre]

4.1 Az Akriel által üzemeltetett Programot a Felhasználó regisztrációját követően felhasználói szintjének és az ehhez társított használati csomagok kiválasztásával és az esetleges használati díjának kiegyenlítésével jogosult igénybe venni. A használati csomagok és a Program kizárólag online érhető el. A használati csomagokra vonatkozóan megjelenített árak annak feltüntetett valutájában (EUR, USD, HUF) értendőek és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adó mértékét.

4.2 Oldalunkon regisztrációjával a Felhasználó a következő funkciókat veheti igénybe, az általa választott felhasználói jogosultságnak megfelelő terjedelemben:

4.2.1 Feladat megoldási funkció: A Felhasználó a Program számára maga ad meg matematikai példákat és feladatokat, amelyeket a Program megold és a megoldás menetét lépésenként levezeti és automatizált módon elmagyarázza.

4.2.2 Tanulás funkció: A Felhasználó a Program által létrehozott, a matematikai oktatás céljainak megfelelően évfolyamokba ("Évfolyam") és az évfolyamokon belül egymásra épülő tanulási egységekbe ("Témakör") sorolt úgynevezett feladattípusokat oldhatja meg, melyek az adott Témakörben elsajátítandó matematikai probléma, tananyag elsajátítását célozzák ("Feladattípus"). Ezeket a példákat a Program egyaránt megoldja, ellenőrzi a Felhasználó által beküldött megoldás és eredmények helyességét. Ezt követően, amennyiben a Program valamilyen hibát észlel a megoldás során, arra felhívja a Felhasználó figyelmét, továbbá automatizált magyarázatokkal segíti a matematikai probléma jobb megértését. A Tanulás funkció során a Program egészen addig hasonló, azonos matematikai problémára rávilágító példákat hoz létre ("Klónpélda") a Felhasználó számára, ameddig a feladattípus hibátlan megoldását a Felhasználó el nem sajátítja.

A Tanulás funkció keretén belül a Felhasználók megtekinthetik a Témakörbe tartozó összes feladattípust, valamint azokról gyakorlás céljából tetszőleges számú Klónpéldát hozhatnak létre.

4.3 Az Akriel jelenleg a következő felhasználói szintek ("Használati Csomag") szerint nyújt szolgáltatást a Felhasználók részére:

4.3.1 Ingyenes Verzió: A Felhasználó által regisztrációjával automatikusan hozzáférhető felhasználói szint. Hozzáférést biztosít a Program korlátozott funkcionalitásához.

4.3.2 Akriel Előfizetés: A Felhasználó által regisztrációját követően, használati díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető felhasználói szint. Hozzáférést biztosít a Program teljes funkcionalitásához.

4.3 A Vállalkozás az egyes Használati Csomagok vonatkozásában meghatározza a mindenkor elérhető funkcionalitást és használati díját. A Használati Csomagok módosítására, így a használati díjak és az elérhető funkcionalitás megváltoztatására az Akriel mindenkor egyoldalúan jogosult. Az Akriel bármely kereskedelmi kommunikációja során feltüntetett Használati Csomagok nem képeznek szerződéskötési ajánlatot, vagy a szerződés megkötésére irányuló kötelezettségvállalást a Felhasználó irányába, azok csupán ajánlattételi felhívásként értelmezendőek.

4.4 A Használati Csomagok főbb jellemzői:

4.4.1 Ingyenes Verzió: A Felhasználók jogosultak a Program Feladat megoldási funkciójának teljes, valamint a Tanulás funkció próba verziójának használatára. A Tanulás funkcióban a Felhasználó az Évfolyamhoz tartozó Témaköröknek a Programban mindenkor kijelölt részét éri el. Amennyiben valamely Témakör, feladattípus, Klónpélda, illetve feladatmegoldás megtekintéséhez magasabb felhasználói jogosultság szükséges, úgy arról a Program minden esetben értesíti a Felhasználót.

4.4.2 Akriel Előfizetés: A Felhasználók jogosultak a Program Feladat megoldási funkciójának és Tanulás funkciójának teljes, korlátozásoktól mentes használatára. Ekként az Akriel Előfizetés elérhetővé teszi a Felhasználó számára az összes Évfolyamot és Témakört, az azokhoz tartozó valamennyi feladattípust és Klónpéldát, azok a Felhasználó által betáplált eredményeinek ellenőrzését, levezetésük megtekintését.

5./ [Használati díj]

5.1 Az Ingyenes Verzió igénybevétele nem jár használati díjfizetési kötelezettséggel.

5.2 Az Akriel Előfizetés megrendelése esetén a Felhasználó használati díj fizetésére köteles, melynek mértéke a megrendelések (egyéni, csoportos vagy iskola) számától és a díjfizetési periódus hosszától (havi, negyedéves vagy éves) függ.

5.3 Egyéni Előfizetés esetén a Felhasználó saját vagy más személy részére egy Felhasználói hozzáférés vonatkozásában igényel Akriel Előfizetést. Csoportos Előfizetés esetén a Felhasználó egy megrendelés leadásával egy időben legalább tíz (10) Felhasználó számára igényel Akriel Előfizetést. Iskolai Előfizetés esetén a Felhasználó egy megrendelés leadásával egy időben legalább száz (100) Felhasználó számára igényel Akriel Előfizetést.

5.4 Az Akriel Előfizetés hatályos használati díjai az alábbiak:

Egyéni előfizetés

1 fő

25 400 Ft

/ fő / 1 év

(20 000 Ft + Áfa)

12 700 Ft

/ fő / 3 hónap

(10 000 Ft + Áfa)

6 350 Ft

/ fő / hónap

(5 000 Ft + Áfa)

Előfizetés
Csoportos előfizetés

min. 10 fő

12 700 Ft

/ fő / 1 év

(10 000 Ft + Áfa)

6 350 Ft

/ fő / 3 hónap

(5 000 Ft + Áfa)

3 175 Ft

/ fő / hónap

(2 500 Ft + Áfa)

Csoportos előfizetés
Iskolai előfizetés

min. 100 fő

6 350 Ft

/ fő / 1 év

(5 000 Ft + Áfa)

3 175 Ft

/ fő / 3 hónap

(2 500 Ft + Áfa)

1 588 Ft

/ fő / hónap

(1 250 Ft + Áfa)A használati díjak teljes összege tartalmazza az általános forgalmi adót és a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget.

5.5 A Csoportos Előfizetést megrendelő és annak használati díját befizető Felhasználó ("Csoportvezető") saját Akriel Előfizetés hozzáféréséhez az egy éven túl további egy hónap ingyenes használatban részesül. Amennyiben ezen időszak előtt, vagy annak lejártáig a Csoportvezető meghosszabbítja csoportjának előfizetését, úgy a következő Csoportos Előfizetés keretében saját Akriel Előfizetés megrendelése ingyenes.

6./ [Rendelés menete]

6.1 A Használati Csomagok megrendelése regisztráció nélkül nem lehetséges. A Felhasználó a Honlapon a regisztrálok gomb segítségével tud regisztrálni. A regisztráció és a megrendelések során kérjük, ügyeljen adatainak pontos megadására, mert a hibásan megadott vagy nem aktuális adatok megadása megnehezíti a kommunikációt, illetve egyéb adminisztratív félreértésekhez és hibás számla kiállításához vezethet.

6.2 A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a regisztrációval létrehozott saját adminisztrációs fiókjába és kiválasztja az általa megrendelni kívánt Használati Csomagot.

6.3 Amennyiben a Felhasználó az Ingyenes Verzió igénybevétele mellett döntött, úgy a regisztrációt követően rögtön el tudja érni a Programon belül a 4.4 pontban kifejtett Ingyenes Verzió funkciókat.

6.4 Amennyiben a Felhasználó az Akriel Előfizetés felhasználói szint megrendelése mellett dönt, úgy annak igénybe vételét a Felhasználó a "Előfizetés" gomb segítségével indítja el. A Felhasználó egy időszakra saját használati céljára egy Egyéni Előfizetésre, valamint Csoportvezetőként akár több Csoportos Előfizetés, valamint Iskolai Előfizetés tételére jogosult.

Fizetés módok:

6.5.1 Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan egyenlítheti ki a kiválasztott Használati Csomag díját. Bankkártyás fizetésnél a Barion Payment Zrt. (a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013, "Barion") biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A Barion felé vásárlói adatokat nem továbbítunk, és a Bariontól sem kapunk banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást. Weboldalunkon az alábbi kártya típusokkal fizethet:

 • Visa Classic (dombornyomott)
 • MasterCard (dombornyomott)
 • American Express kártyák
 • Kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott), valamint Maestro kártyák.

A bankkártyás fizetésnek nincsen és nem is lehet felára!

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elmentheti bankkártyájának adatait a Barion rendszerében, ezáltal a későbbiekben a kártyaadatok ismételt megadása hiányában is fizethet az Akrielen. A bankkártyaadatok elmentése esetén a Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a díjfizetési periódus végén az Akriel a következő használati periódus használati díját automatikusan levonja és így az Akriel Előfizetése ismételt Előfizetés hiányában is fennmaradjon. A Felhasználó hozzájárulásának hiányában a díjfizetési periódus végén az Akriel Előfizetése automatikusan megszűnik.

6.5.2 Átutalás

Átutalás választása esetén, a felhasználó e-mailben tájékoztatót kap, mely tájékoztató tartalmazza, a kedvezményezett bankszámlaszámot, a befizetési határidőt valamint a közlemény mezőbe írandó átutalási kódot. A használati díj Vállalkozóhoz való beérkezésének időpontjáig a Felhasználó jogosult módosítani az általa korábban megadott számlázási és egyéb adatokat (például: csoportnév, csoportlétszám, átutalási kód).

Átutalási fizetési módszer választása esetén a számla ellenértékét a Felhasználó legkésőbb a megrendelést követő 30. napig kell a megadott bankszámlaszámra átutalás útján teljesítse. Amennyiben a befizetés a megrendelést követő 30. napig nem érkezik be, úgy a megrendelést automatikusan töröljük és a Felhasználó által igénybe venni kívánt Használati Csomag nem kerül aktiválásra. Az Akriel a használati díj egyösszegű megfizetését fogadja el, részteljesítésnek helye nincs. A használati díj akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Vállalkozás fizetési számlavezető bankja a Vállalkozás fizetési számláján jóváírja. A Felhasználó használati csomagja a használati díj teljesítését követő 1 munkanapon belül aktiválásra kerül.

6.6 A megrendelés leadását követően elektronikus úton, megadott email címére visszaigazolást kap. A megrendelés ezen automatikus visszaigazolása nem jelenti azt, hogy a Vállalkozás a Felhasználó szerződéskötésre irányuló ajánlatát elfogadta volna, az csupán a megrendelés beérkezésének automatikus visszaigazolása. Kérjük, ügyeljen a helyes email cím megadására, illetve, hogy postafiókja fogadóképes állapotban legyen. Visszaigazolásunk egyes szolgáltatóknál a levélszemét (spam) mappába kerülhet, így kérjük megrendelését követően ellenőrizze postafiókját.

6.7 A megrendelések feldolgozása a Vállalkozás által automatizáltan folyamatosan, vagy személyes úton, munkanapokon (H-P) történik. A Felek szerződése a Vállalkozás elfogadásával jön létre, melyet a Vállalkozás a Használati Csomag aktiválásával ad meg. A Használati Csomag aktiválásáig a Vállalkozás indokolás nélkül jogosult bármely megrendelés visszautasítására, mely esetben a használati díj visszatérítésével a Felek szerződése létre nem jöttnek tekintendő.

6.8 Csoportos vagy Iskolai Előfizetés választása esetén a Használati Csomag aktiválását követően a Csoportvezető email útján értesítést kap a Csoportos / Iskolai Előfizetéshez tartozó csoportkód aktiválásáról, melyet a Honlapon tud megtekinteni és amelynek további Felhasználókkal történő megosztásával tudja a Használati Csomagot a csoport többi tagjával megosztani és Használati Csomagjuk aktiválását lehetővé tenni. A csoportkódot alkalmazó Felhasználók Használati Csomagját az Akriel az alkalmazás sorrendjében aktiválja annyi Felhasználó számára, ahány személy részére a Csoportvezető megrendelte a Használati Csomagot és teljesítette használati díjfizetési kötelezettségét. Abban az esetben, amennyiben a csoportkódot tévesen, a Csoportvezető által nem szándékozott Felhasználó is alkalmazná, úgy a Csoportvezető jogosult az ilyen Felhasználóktól a Használati Csomagot megvonni és a csoportkódot egy további Felhasználóval megosztani. Egy Csoportvezető egy időszakra több különböző Csoportos Előfizetés tételére, tehát csoport alakítására is jogosult.

7./ [A szerződés hatálya]

7.1 Ingyenes Verzió: Az Ingyenes Verzió szerinti szerződés határozatlan időre jön létre és automatikusan megszűnik és ezáltal az adott Felhasználó fiókja és a regisztrációkor megadott adatai törlésre kerülnek, amennyiben a Felhasználó a Programot egy teljes éven keresztül nem használja (arra nem jelentkezik be), és a Vállalkozó által a törlésről küldött figyelmeztető emailre sem reagál. A szerződés automatikus megszűnése esetén a Felhasználó jogosult bármikor ismételten regisztrálni.

Az Ingyenes Verzió szerinti szerződés felmondására Felek bármelyike indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult. Az Akriel a felmondással egyidőben jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy a Felhasználó ismételt regisztrációját meg kívánja-e engedni. Az Akriel kizárja minden anyagi felelősségét a felmondásával összefüggésben.

7.2 Akriel Előfizetés: Az Akriel Előfizetés megrendelésével a Felek között határozatlan idejű szerződéses jogviszony keletkezik, melynek során a Felhasználó használati díjfizetési kötelezettsége a kiválasztott díjfizetési periódustól függ. Felek bármelyike jogosult az Akriel Előfizetést indokolás nélküli, rendes felmondása útján felmondani.

Felhasználó rendes felmondás tételére bármikor, a folyamatban levő díjfizetési periódus végi hatállyal jogosult. A Felhasználó felmondását Felhasználói profilján elektronikus úton jogosult közölni a Vállalkozással oly módon, hogy az egyes Előfizetéseknél az automatikus díj fizetési hozzájárulását visszavonja. Felhasználó felmondása esetén az Akriel Előfizetés a díjfizetési periódus végével megszűnik, így a Felhasználó további díjfizetésre nem köteles és használati díj visszatérítésére sem jogosult.

Az Akriel jogosult az Akriel Előfizetést egyoldalúan megszüntetni, az Akriel által meghatározott időpontra, szükség esetén a Felhasználó által megfizetett használati díj időarányos megtérítése mellett. A használati díj arányos megtérítésén felül az Akriel anyagi felelőssége a felmondással összefüggésben kizárt. A Felhasználó bármikor jogosult indokolás nélkül kérni a Programhoz biztosított hozzáférésének és fiókjának törlését, mely esetben a szerződés megszűnik, míg a kifizetett használati díj visszatérítésére nincs mód.

Az Akriel jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést a Felhasználó bármely súlyos szerződésszegése esetén a használati díj visszatérítésének kötelezettsége nélkül.

A szerződés a Felhasználó Előfizetésének fizetési periódusának végével automatikusan megszűnik, amennyiben

 • a Felhasználó nem engedélyezte az Akriel számára az esedékes használati díj automatikus bankkártyás fizetését a Barion rendszerében elmentett bankkártyájával, vagy
 • a Felhasználónak a Barion rendszerében elmentett bankkártyájával a használati díj automatikus fizetése sikertelen marad (például fedezet hiányában).

Az Akriel Előfizetés megszűnésével a Felhasználó a továbbiakban az Ingyenes Verzió szerinti szerződés alapján jogosult igénybe venni a Programot.

7.3 Fogyasztói felmondási jog: A Fogyasztó jogosult továbbá bármely szerződést jogszabályban meghatározott határidőn belül indokolás nélkül felmondani. A Fogyasztó a felmondás jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó felmondási jogával kíván élni, úgy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti felmondási nyilatkozat minta alkalmazásával a Vállalkozás részére az előbbi határidőn belül köteles megküldeni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek bármelyikén (így postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél formájában). Úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Vállalkozás email formájában haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését és intézkedik a szerződés megszűnése érdekében.

Ha a Fogyasztó a jogszabályi előírásoknak megfelelően felmondja a szerződést a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől, avagy az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásért fizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (amennyiben ilyenek jelentkeztek). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozás, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8./ [Felelősségviselés]

8.1 A Vállalkozás a program által adott eredmények pontosságáért anyagi felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a program kizárólag oktatási célokat szolgál, melyet a kibontható levezetések és nem pedig az eredmények helyessége biztosít.

8.2 A Program oktatási, tanulási célokon túli felhasználása, az Akriel beleegyezése nélkül tilos. Az ilyen felhasználás körében okozott bármely kárért az Akriel felelőssége kizárt.

8.3 Kellékszavatossági tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Akriel nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.4 Termékszavatossági tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy a Vállalkozás ingó dolog értékesítését nem végzi, így termékszavatosság nem terheli.

8.5 A Vállalkozás kizár minden felelősséget a Felhasználók által a Program használata során tanúsított magatartásáért.

8.6 A Vállalkozás kizárja felelősségét a Program használatával összefüggésben tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sértik, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Vállalkozás birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.

Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Vállalkozás ugyanakkor minden a technika mindenkori állása szerint ésszerűen elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt Program adatbázisához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

8.7 Vállalkozás kizárja felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, mely a Program céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja. A Vállalkozás a Program folyamatos elérhetőségét frissítések céljából, vagy szerverhiba esetén kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult időlegesen felfüggeszteni.

8.8 Vállalkozás kizár minden felelősséget a meghibásodásokból, nem megfelelő működésből fakadó esetleges károkért.

8.9 Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Program elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

9./ [Szerzői jogok]

9.1 A Programot használó Felhasználó az alkalmazás tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja, amennyiben jelen ÁSZF másképp nem rendelkezik. Ennek megfelelően a Program által biztosított levezetések a Programon kívül is felhasználhatóak saját oktatási célokra (ennek terjedelmét lásd a Felhasználói szintek alpontban).

9.2 Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Vállalkozás előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy jelen ÁSZF kifejezett megengedése szükséges. Vállalkozás logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

9.3 A Programból és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Vállalkozásra való hivatkozással lehet.

9.4 A Vállalkozás fenntartja minden jogát Programjának valamennyi elemére, így mindenekelőtt annak forráskódjára, a Program elnevezésére és annak domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

9.5 Tilos a Program tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Program vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

9.6 Az Akriel és az Akriel.io nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges.

10./ [Panaszkezelés]

10.1 Bármely felhasználói panasz felmerülése esetén Felek kötelesek tárgyalásokat folytatni a felhasználói panasz rendezése és jogviták megelőzése érdekében.

10.2 Felhasználói panasz előterjesztésének az email-címen, illetve a Vállalkozás székhelyén levél útján van helye. Az ilyen módon előterjesztett felhasználói panasz elintézésére annak beérkezését követő 30 napon belül a Vállalkozás érdemi intézkedéseket kell foganatosítson, illetve választ adjon.

10.3 A panaszeljárásban rendezésre nem kerülő kérdésekben Felek között a jogvita rendezésére a magyar jog alkalmazandó. A későbbi esetleges eljárásokra Felek hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, illetve az ügyben a Pp. szerint általánosan illetékes törvényszék jár el.

10.4 Alternatív vitarendezési módszerként a Fogyasztóknak jogában áll békéltető testületi eljárást kezdeményezni. Budapest területén a Fogyasztók a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület eljárását vehetik igénybe.

10.5 A fogyasztói jogviták online rendezésére a Fogyasztók az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendeletének értelmében létrehozott online platformot is igénybe vehetik. A platform a http://ec.europa.eu/odr címen érhető el, amelyen keresztül panaszok megtételére van lehetőség.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Program működésével és megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Kelt: Budapesten, 2020. szeptember 20. napján

Akriel Mathematics Kft.

Csak egy pillanat és betölt. Mindjárt kész is. Várjunk még egy kicsit. Valami itt lassú... A nettel minden rendben? Egy kis türelmet... Talán máris kész? Még várjunk egy picit? Szokott ilyen lassú lenni? Húha... nem tudom mit mondjak... Töltesz le valamit? Hmm... ha a nettel minden rendben, próbálj meg frissíteni. Vagy várj még egy picit... Na jó. Nem tudom. Remélem betölt hamarosan. Valami nem stimmel... Próbáld meg újratölteni az oldalt.
BESbswy BESbswy